Prodejna: Internacionální 1231/8, Praha 6 - Suchdol | Po-Pá - 10-18:30 | So - 9-12:00 | Tel.: 775 085 151
ESHOP+PRODEJNA     775 085 151
SERVIS+PŮJČOVNA 777 851 531
prodejna@cykloadam.cz
Po-Pá - 10-18:30 | So - 9-12:00
0 0 položek
0 Kč
Prázdný košík

Reklamační řád

NEVÍTE SI RADY? PORADÍME VÁM
CYKLOADAM PRODEJNA
INFOLINKA: +420 775 085 151
prodejna@cykloadam.cz

 

DŮLEŽITÉ UPZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ REKLAMACE HODINEK GARMIN, POŽADUJEME, ABY HODINKY BYLY OPATŘENY VÝROBNÍM ČESLEM, KTERÉ NAJDETE NA HODINKÁCH Z DRUHÉ STRANY. 

Případně, že tak nebude, je číslo ještě na originální krabičce. Bez absence čísla hodinky vůbec nepřijeme k reklamaci. Společnost Garmin nám reklamaci bez čísla odmítne přijmout.

Dále bychom chtěli poukázat na to, že pokud vyměníme hodinky za nový kus, neprodlužuje se záruka o další 2 roky, nýbrž o čas, jenž výrobek byl v reklamaci. 

Společnost Cykloadam neposkytuje od 29.5.2017 žádný pozáruční servis ani poradenství v případě této značky. S dotazy se prosím obracejte na dovozce garmin.cz

 

 

ABYCHOM MOHLI PŘIJMOUT REKLAMACI, JE TŘEBA DODRŽET NÁSLEDUJÍCÍ:

1) V případě kola, je třeba mít kolo bezvadně umyté - špinavé kolo znamená zamítnutí reklamace.

2) V případě výměny vadného dílu nebo produtku, se reklamace prodlužuje vždy o dobu, po kterou byla v reklamační lhůtě, nikoli o další 2 roky.

 

 

 

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., Obchodního zákoníku č. 513/1991 a dle zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Tento reklamační řád se vztahuje na smluvní vztahy vzniklé mezi Cykloadam, s.r.o. a spotřebitelem. Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní a jiné podnikatelské činnosti.V opačném případě je reklamace řešena výhradně dle Obchodního zákoníku. Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Cykloadam, s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

 

Ke každému zboží zakoupenému u společnosti Cykloadam, s.r.o. je přiložen doklad o koupi (paragon, faktura). Předpokladem reklamace vady výrobku je předložení dokladu o koupi, popřípadě jiného dokladu,kterým kupující prokáže, že kupní smlouvu uzavřel se společností Cykloadam, s.r.o. Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, je předpokladem reklamace vady současné předložení originálního záručního listu výrobce.

 

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

 

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dokladem o koupi, záručním listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list se sériovými čísly výrobků, je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat společnost Cykloadam, s.r.o. a vyžadovat řešení. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

Kupující - zákazník je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí, s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně.

 

Podmínky záruky

1. Délka záruky v měsících je uvedena na Záručním listu. Není-li na dokladu o koupi vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje společnost na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady  až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
Za vadu považujeme výrobní vadu popř. to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy byl výrobek   používán v rozporu s pokyny v návodu k použití, vadu která vznikla dodatečnou montáží popř. která vznikla v důsledku běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání.

 

2. Některé zboží má tzv. doživotní záruku. Doživotní zárukou je myšlena doba, po kterou vlastní daný produkt původní majitel nebo doba do 5 let od ukončení výroby daného produktu.
Platná je doba, která vyprší dříve.

 

3. V  případě uplatnění reklamace se postupuje takto:
Reklamaci spotřebitel uplatňuje v provozovně Cykloadam, s.r.o. osobně popřípadě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V rámci urychlení reklamačního řízení doporučujeme se zbožím předložit originál dokladu potvrzujícího právo k uplatnění reklamace (paragon, faktura) popř. záruční list pokud byl k výrobku vystaven a reklamační formulář, který je ke stažení zde.
Prodávající, nebo jím pověřený pracovník, přijme reklamaci a vydá písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Jednou zvolený nárok spotřebitel nemůže posléze měnit bez dohody s prodávajícím.
Prodávající, nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned,ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace - včetně odstranění vady - musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta počíná dnem, který následuje po dni, ve kterém uplatnil reklamaci. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna, den pracovního klidu nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující den.
Pokud se strany dohodnou a spotřebitel přistoupí na delší lhůtu, prodlužuje se tato doba na onu dohodnutou dobu.

 

4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Kupující může rovněž požadovat výměnu věci nebo její součást, pokud je to úměrné vzhledem k povaze vady věci. Dojde-li k výměně vadné věci za novou, začíná běžet nová záruční doba od převzetí nové věc a to vždy o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci!!! Pokud nejsou oprava nebo výměna odstranitelné vady možné, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci popř. od smlouvy odstoupit. Nejprve však musí vyčerpat výše uvedené možnosti.

 

5. V případě vady neodstranitelné, která brání tomu,aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu neodstranitelnou, která nebrání, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo právo od smlouvy odstoupit.
Opětovným vyskytnutím vady po opravě se myslí, když se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne (spotřebitel reklamuje stejnou vadu potřetí).

 

6. Při dopravě zboží třetí stranou, kterou společnost Cykloadam, s.r.o. využívá pro dopravu zásilek zákazníkům v regionu České republiky, může dojít k poškození zásilky nebo jejího obsahu.
Pokud přepravní služba doručuje kupujícímu zásilku, která je viditelně poškozena (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody) má kupující právo odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu. Pokud bude kupující chtít přesto balík převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu balíku vliv na jeho obsah, je pracovník pošty nebo kurýrní služby povinen se zákazníkem sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom v případě poškození obsahu balíku kurýrní služba vyřídí reklamaci. V případě, že zákazník po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit ihned, nejpozději do 24 hodin Cykloadam s.r.o., který bude kupujícího informovat o dalším postupu.

 

7. Reklamaci nekompletního zboží lze uplatnit pouze v případě, že zboží nebylo při převzetí spotřebiteli předvedeno. Zákazník, který zjistí, že zboží je nekompletní je povinen reklamaci uplatnit nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Reklamace je řešena zásadně výměnou zboží.

 

 

 

Reklamační formulář